040 286 1441info@dekantoorinrichter.comLoo 16A, Bergeijk

Privacyverklaring

Privacywetgeving

De Kantoorinrichter

Loo 16A
5571 KR Bergeijk
Telefoon 040 286 1441
E-mail info@dekantoorinrichter.com

Social Media

Privacyverklaring

Privacyverklaring
De Kantoorinrichter neemt uw privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:
1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we dat doen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
3. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. Voor de gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.
Doelen
Uw gegevens worden met de volgende doelen opgeslagen:
– Het mogelijk maken van communicatie tussen De Kantoorinrichter en haar relaties;
– Het uitvoeren van desbetreffende overeenkomsten tussen De Kantoorinrichter en haar relaties en de daar aan gerelateerde informatie
– Het versturen van e-mails met de volgende inhoud; nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere updates over dienstverlening en producten.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen. De volgende maatregelen zijn getroffen:
– Alle personen die namens De Kantoorinrichter van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
Duur van opslaan
Bij alle gegevens die wij opslaan houden wij ons aan het termijn van de wettelijke bewaarplicht. Uw e-mailadres blijft tevens in ons nieuwsbrief adressenbestand opgeslagen, totdat u aangeeft uzelf te willen verwijderen. De gegevens van Google Analytics en onze online contactformulieren worden 26 maanden bewaard. Na deze 26 maanden zullen de gegevens automatisch worden verwijderd.
Rechten omtrent uw gegevens
Iedere klant heeft uiteraard het recht om haar gegevens in te kijken, te rectificeren of te verwijderen. Tevens kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door contact op te nemen via info@dekantoorinrichter.com Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.
Delen van persoonsgegevens met derden
De kantoorinrichter verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dekantoorinrichter.com, dan verwijderen wij deze informatie
Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.
Google Analytics
Voor onze statistieken maken wij gebruik van Google Analytics waarbinnen wij de statistieken anonimiseren en niet delen met andere partijen.
Nieuwsbrieven
Met uw toestemming versturen wij e-mail nieuwsbrieven. Wij gebruiken de e-mail adressen niet voor andere doeleinden en delen deze niet met derden. Wij maken gebruik van Mailchimp, onze e-marketing tool waarmee wij onze nieuwsbrieven versturen. Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief dan kunt u hiervoor ons contactformulier gebruiken of de afmeldlink die onderaan de nieuwsbrief staat.
Ordersysteem
Ons ordersysteem draait op een beveiligde server waarbinnen wij alle administratieve handelingen uitvoeren. Dit programma is beveiligd met individuele gebruikersnamen en wachtwoorden. Binnen dit programma worden gegevens opgeslagen welke alleen voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Denk hierbij aan het verzenden van orderbevestigingen, het inkopen van producten en communicatie omtrent de geplaatste orders. Wij slaan persoonsgebonden
e-mailadressen van relaties alleen op voor communicatiedoeleinden.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op het gebied van de privacybescherming.
Vragen
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit document, neemt u dan contact met ons op.
Veranderingen
De Kantoorinrichter behoudt het recht om de privacyverklaring aan te passen. Hiervan zult u op de hoogte worden gebracht.
Contactgegevens
De Kantoorinrichter is gevestigd aan Winde 13, 5667 AX te Geldrop (Nederland). U kunt ons bereiken door te bellen naar +31 (0)40 2861441 of te mailen naar info@dekantoorinrichter.com

Willekeurige projecten

Maas Makelaar Eindhoven
projectinrichting in opdracht van Ahrend
kantoorinrichting Utrecht
Akoestische bureauwanden tegen geluidsoverlast op kantoor