Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RT de Kantoorinrichter B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN RT DE KANTOORINRICHTER B.V. GEDEPONEERD

BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL BRABANT ONDER NUMMER 84780762

Artikel 1. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten (projecten) van RT de Kantoorinrichter B.V. . De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.dekantoorinrichter.com, worden bij iedere offerte meegezonden en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen RT de Kantoorinrichter B.V. en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van RT de Kantoorinrichter B.V. ;

4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door RT de Kantoorinrichter niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door RT de Kantoorinrichter B.V. is bevestigd;

5. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij/zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan RT de Kantoorinrichter B.V. ter kennis heeft gebracht en RT de Kantoorinrichter B.V. alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door RT de Kantoorinrichter B.V. desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 30 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht;

2. Aanbiedingen/offertes kunnen schriftelijk (of langs elektronische weg) worden aanvaard. RT de Kantoorinrichter is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Hoewel de voorkeur wordt gegeven aan een ondertekende opdrachtbevestiging, gaat RT de Kantoorinrichter er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

3. In prijskranten, catalogi, of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden RT de Kantoorinrichter B.V. niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

a. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;

b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;

4. Wijzigingen tijdens de uitvoering door RT de Kantoorinrichter in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;

5. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door RT de Kantoorinrichter B.V. zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van RT de Kantoorinrichter B.V. . Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan RT de Kantoorinrichter B.V. naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door RT de Kantoorinrichter B.V. gedaan verzoek franco aan haar te worden retour gezonden. Bij gebleken overtreding is RT de Kantoorinrichter B.V. gerechtigd hiervoor een boete van € 1.000,00 per overtreding in rekening te brengen;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat RT de Kantoorinrichter B.V. de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van RT de Kantoorinrichter B.V. en deze algemene voorwaarden;

2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door RT de Kantoorinrichter B.V. bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te vervallen;

 Algemene voorwaarden RT de Kantoorinrichter B.V.

Artikel 4. PRIJZEN

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die RT de Kantoorinrichter B.V. in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de materialen verder voor verantwoording koper;

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is RT de Kantoorinrichter B.V. gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 5. BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij bedragen boven de € 20.000 wordt er termijn facturatie toegepast. Het zijn drie termijnen t.w. 30% bij opdracht, 60% een week voor levering en 10% na oplevering, dit is bij afronding werkzaamheden voorafgaand aan eventuele overeen te komen opleverpunten. De eerste twee termijnen dienen binnen 8 dagen voldaan te zijn. De laatste termijn 30 dagen na factuurdatum;

2. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende bank van toepassing;

3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is RT de Kantoorinrichter B.V. alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

5. Alle door RT de Kantoorinrichter B.V. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;

6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

7. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

Artikel 6. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN

1. RT de Kantoorinrichter B.V. levert enkel aan bedrijven en bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van het herroepingsrecht uitgesloten;

2. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door RT de Kantoorinrichter B.V. ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door RT de Kantoorinrichter B.V. ten gevolge van de annulering geleden schade;

3. Bestellingen van zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, kunnen niet worden geannuleerd;

Artikel 7. LEVERING WEBSHOP

1. In beginsel streeft RT de Kantoorinrichter B.V. ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard;

2. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden;

3. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit RT de Kantoorinrichter B.V. kan worden toegerekend;

– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens RT de Kantoorinrichter tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij RT de Kantoorinrichter B.V. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen;

4. Wederpartij dient de bij RT de Kantoorinrichter B.V. gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door RT de Kantoorinrichter B.V. opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. RT de Kantoorinrichter B.V. zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van RT de Kantoorinrichter op schadevergoeding;

Artikel 8. OVERIGE LEVERINGEN, LEVERTIJD

1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is RT de Algemene voorwaarden RT de Kantoorinrichter B.V. Kantoorinrichter dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit RT de Kantoorinrichter B.V. kan worden toegerekend;

– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens RT de Kantoorinrichter tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij RT de Kantoorinrichter B.V. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder

meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

3. Wederpartij dient de bij RT de Kantoorinrichter B.V. gekochte goederen of diensten in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door RT de Kantoorinrichter B.V. opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. RT de Kantoorinrichter B.V. zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van RT de Kantoorinrichter B.V. op schadevergoeding;

Artikel 9. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. RT de Kantoorinrichter B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;

2. RT de Kantoorinrichter B.V. is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij RT de Kantoorinrichter B.V. ;

3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het RT de Kantoorinrichter B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het RT de Kantoorinrichter worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het RT de Kantoorinrichter B.V. zijn verstrekt, heeft het RT de Kantoorinrichter B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan het RT de Kantoorinrichter B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

Artikel 10. GARANTIE/RECLAME

1. RT de Kantoorinrichter B.V. garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

2. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, geldt voor alle geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal de fabrieksgarantie. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de In het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal het RT de Kantoorinrichter B.V. de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken aan de geleverde zaken kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van het RT de Kantoorinrichter B.V. ;

3. De garantieverplichting van het RT de Kantoorinrichter B.V. vervalt indien de geleverde zaken door wederpartij onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting, de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen, er sprake is van ondeugdelijk materiaal wat door wederpartij ter beschikking is gesteld of uitdrukkelijk is voorgeschreven;

4. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken/de montage een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie zoals in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking, noch kleurafwijkingen van leverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de wederpartij zelf door RT de Kantoorinrichter B.V. geleverde zaken monteert, dient de wederpartij zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Nà montage door de wederpartij, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen;

– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van RT de Kantoorinrichter B.V. op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd dan wel door wederpartij of een derde zijn gerepareerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van RT de Kantoorinrichter B.V. ;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens RT de Kantoorinrichter (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

5. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door RT de Kantoorinrichter B.V. gegrond wordt bevonden, zal RT de Kantoorinrichter B.V. te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen. Zichtbare lakschade dient binnen 24 uur bij RT de Kantoorinrichter te worden gemeld; Algemene voorwaarden RT de Kantoorinrichter B.V.

6. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

Artikel 11. KEURING

1. De zaken worden voor de aflevering door RT de Kantoorinrichter gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door RT de Kantoorinrichter B.V. vastgesteld;

2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 12. OPNEMING EN GOEDKEURING

1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van RT de Kantoorinrichter B.V. en strekt ertoe, te constateren of RT de Kantoorinrichter B.V. aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan;

2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan RT de Kantoorinrichter B.V. binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen;

3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;

Artikel 13. ONTBINDING/OPSCHORTING

1. RT de Kantoorinrichter B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden.

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; RT de Kantoorinrichter B.V. hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim.

2. Voorts is RT de Kantoorinrichter B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RT de Kantoorinrichter B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien RT de Kantoorinrichter B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4. RT de Kantoorinrichter B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door RT de Kantoorinrichter B.V. aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort-schieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.

2. RT de Kantoorinrichter B.V. is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt RT de Kantoorinrichter B.V. voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;

3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van RT de Kantoorinrichter B.V. te leveren. Hij is eveneens verplicht RT de Kantoorinrichter B.V. op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan RT de Kantoorinrichter B.V. om dit pandrecht tot stand te brengen;

4. De wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij RT de Kantoorinrichter B.V. rust, afgescheiden Algemene voorwaarden RT de Kantoorinrichter B.V. te houden van andere zaken en naar behoren te bewaren.

Artikel 15. RETENTIERECHT

RT de Kantoorinrichter B.V. is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van RT de Kantoorinrichter B.V. met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld

Artikel 16. AANSPRAKELIJKHEID

1. RT de Kantoorinrichter B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van RT de Kantoorinrichter B.V. in verband met een gebrekkige zaak beperkt zich tot wat in artikel 10 is bepaald. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten;

2. RT de Kantoorinrichter B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

3. De aansprakelijkheid van RT de Kantoorinrichter B.V. voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van RT de Kantoorinrichter B.V. in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van RT de Kantoorinrichter B.V. om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

4. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming RT de Kantoorinrichter daarvan niet schriftelijk in kennis stelt;

5. Wederpartij dient RT de Kantoorinrichter B.V. altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

6. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor RT de Kantoorinrichter voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RT de Kantoorinrichter B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan RT de Kantoorinrichter B.V. toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

8. RT de Kantoorinrichter B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

Artikel 17. OVERMACHT

1. Ingeval van overmacht is RT de Kantoorinrichter B.V. gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.

2. Onder “overmacht” aan de zijde van RT de Kantoorinrichter wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee RT de Kantoorinrichter B.V. tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij RT de Kantoorinrichter B.V. , het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.

3. RT de Kantoorinrichter B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan RT de Kantoorinrichter B.V. ;

Artikel 18. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende RT de Kantoorinrichter of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;

2. RT de Kantoorinrichter B.V. behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat RT de Kantoorinrichter B.V. ter zake rechthebbende is; Algemene voorwaarden RT de Kantoorinrichter B.V

Artikel 19. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

1. RT de Kantoorinrichter B.V. ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. RT de Kantoorinrichter B.V. bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;

4. RT de Kantoorinrichter B.V. verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die RT de Kantoorinrichter wettelijk verplicht is te bewaren. RT de Kantoorinrichter is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door RT de Kantoorinrichter B.V. wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. RT de Kantoorinrichter B.V. is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet- substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van RT de Kantoorinrichter B.V. . RT de Kantoorinrichter B.V. mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met

persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 20. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 21. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van RT de Kantoorinrichter B.V. is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens RT de Kantoorinrichter B.V. moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van RT de Kantoorinrichter is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en RT de Kantoorinrichter B.V. gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

4. Deze algemene voorwaarden zijn in juli 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.